Renovering

Tänk på detta om du vill renovera din lägenhet.

 

Som bostadsrättsinnehavare får du inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan skriftligt tillstånd av styrelsen.

Väsentlig förändring inbegriper bland annat ingrepp i väggar, VA- eller VVS-system, gas- eller elledningar.

 

Fyll i blanketten, ”Regler vid renovering och ombyggnation av lägenhet” (som finns på föreningens hemsida), och lämna denna till styrelsen innan du påbörjar renovering eller ombyggnation.

 

Efter genomförd ombyggnation ska efterbesiktning ske av fackkunnig som inte får vara bostadsrättsinnehavaren eller någon till bostadsrättsinnehavarens närstående.

Detta dokument ska tillsändas styrelsen.

 

Tänk på att man behöver bygglov om man avser att ta bort delar av eller hel bärande vägg, och

bygger man om utan tillstånd räknas det som svartbygge. Man kommer då att anmodas att

återställa lägenheten även efter en försäljning.

Straffavgifter som myndigheter kräver föreningen på kommer även att debiteras bostadsrättsinnehavaren.

 

Det är inte tillåtet att på egen hand göra el- eller gasinstallationer eller ingrepp i sådana system.

Dessa ska utföras av auktoriserad fackman och efter att styrelsen skriftligt gett sitt godkännande (se Ombyggnation).

 

Endast kolfilterfläktar är tillåtna i lägenheterna. Att ansluta andra typer av fläktar, exempelvis PAX-fläktar, till husets gemensamma ventilation är däremot inte tillåtet då de stör ventilationen i huset.

Detta gäller såväl kök som badrum.

Om du har en fläkt inkopplad ber vi dig att omgående koppla ur den. Detta gäller även om fläkten installerades av någon annan innan du flyttade in.

 

 

Använder du byggsäckar för att frakta bort material får du INTE ställa dessa på trottoaren utan

tillstånd från polisen då det är en offentlig plats. KLICKA HÄR för att söka tillstånd.

Säckar på trottoaren kommer att fraktas bort omgående på bostadsrättsinnehavarens bekostnad.

 

 

Vid ombyggnation är det inte tillåtet, av framförallt brandskyddsskäl, att förvara material i gemensamma utrymmen såsom trapphus och entré.

Sådant material borttransporteras omgående och det sker på ägarens bekostnad.

 

Daglig städning ska alltid ske av gemensamma utrymmen som påverkats av ombyggnation. I annat

fall utförs städning på bostadsrättsinnehavarens bekostnad.

 

Skada på fastighet eller byggnad som orsakas av flytt eller ombyggnation ska bekostas av den

ansvarige bostadsrättsinnehavaren.